เกี่ยวกับเรา

 

เกี่ยวกับเรา

 

       บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) (APCS) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2538 โดยริเริ่มจากการประกอบธุรกิจการผลิต และจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะที่มีความเที่ยงตรงสูง ในปี 2559 บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตในภาคของพลังงานทดแทนและระบบสาธารณูปโภค จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการขยายขอบเขตการดำเนินกิจการไปสู่ธุรกิจบริการทางวิศวกรรม และก่อสร้าง - Engineering Procurement Construction (EPC) ภายใต้บริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (A2) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และลงทุนในธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบใน บริษัท ชลกิจสากล จำกัด (CK) ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี 2565 บริษัทมีการลงทุนเพิ่มในบริษัท เอเซีย เวสต์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (AWE) ที่ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต นอกจากนี้ยังได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจซื้อขาย ขุด แลกเปลี่ยนสินทรัพยดิจิทัล ภายใต้บริษัท กรีน เอ็นเนอร์จี ไมน์นิ่ง จำกัด (GEM) อย่างไรก็ตาม บริษัทมีเป้าหมายพัฒนาให้ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและ ก่อสร้าง (EPC) เติบโตขึ้นเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัท โดยในช่วงระหว่างปี 2566 ได้มีการขยายแผนงานทางธุรกิจก่อสร้าง (EPC) ในประเทศมองโกเลีย (โดยจัดตั้ง บริษัท เอทู เทคโนโลยี มองโกเลีย จำกัด)
       เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจเข้าถือหุ้นในบริษัทย่อย (Holding Company) ซึ่งมีรายได้หลักจากการลงทุนและเข้าถือหุ้นในบริษัทอื่น โดยมีธุรกิจหลักคือ ธุรกิจบริการทางวิศวกรรมและก่อสร้าง (EPC) ซึ่งมีบริษัท เอทู เทคโนโลยี จำกัด (A2) เป็นบริษัทแกนหรือบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งบริษัทมีอำนาจในการบริหารจัดการและถือหุ้นทั้งหมด 100% ของทุนจดทะเบียน จึงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558
       ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการทั้งองค์กร เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเทคโนโลยีทั้งในด้านการบริหารจัดการการก่อสร้าง และบุคลากร โดยบริษัทได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ เน้นการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมทักษะความรู้ เพื่อให้การทำงานมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด และมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (EPC) รวมทั้งการให้บริการ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารโครงการในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งประกอบประกอบธุรกิจของบริษัทแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มธุรกิจบริการทางวิศวกรรมออกแบบ จัดหาและการก่อสร้างสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและระบบการจัดการน้ำ 2.กลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 3.กลุ่มธุรกิจจำหน่ายน้ำดิบ (WATER)